Centrale medische raadgeving COVID-19

Vanaf 13 maart 2020 wordt in domein ’t Park door de Landense huisartsen, in samenwerking met het stadsbestuur, een centrale medische raadpleging georganiseerd.

Deze raadpleging kan uitsluitend plaatsvinden op verwijzing van je eigen huisarts of van de wachtdokter.

 • Heb je koorts en luchtwegenklachten zoals hoesten en kortademigheid?
 • Bel dan je huisarts en vertel hem jouw symptomen en alle contacten die je hebt gehad.
 • Je huisarts zal je telefonisch een aantal vragen stellen en zal dan oordelen wat de volgende stappen moeten zijn.
 • Misschien zal hij je aanraden naar de centrale raadpleging in domein ’t Park te gaan, waar een loods is ingericht voor triage en consultatie.
 • Gelieve dan je identiteitskaart en een plakbriefje van het ziekenfonds mee te nemen. Op de site wordt de derdebetalersregeling toegepast.
 • Je kan daar geen Coronatest ondergaan.
 • Je zal gezien worden door één van de Landense huisartsen die beslist wat er verder moet gebeuren.
 • Je eigen huisarts wordt uiteraard op de hoogte gebracht van deze raadpleging.

Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.

Raadgevingen

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Vermijd handen geven.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.

Draag zorg voor jezelf en zo ook voor anderen

Wie vragen heeft of zich ziek voelt, neemt telefonisch contact op met de huisarts. De dokter van wacht kan je bereiken via het algemene nummer 1733. Wie zich ziek voelt, wordt dringend verzocht niet in de wachtzaal van de huisarts plaats te nemen

Communication COVID-19

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE N’EST ACTUELLEMENT PLUS POSSIBLE

En tant que médecin généraliste, nous sommes également fortement confrontés au virus Corona COVID_19. 

C’est pourquoi, en tant que votre médecin, je prends les mesures suivantes :

Si vous souffrez de 

 • maux de gorge
 • toux
 • Le sentiment de la grippe
 • fièvre

ou l’un des symptômes ci-dessus, veuillez appeler le cabinet pour que je puisse vous aider par téléphone.

016 78 90 00 reste le numéro désigné.

Nous vous conseillons de rester à l’intérieur pendant 7 jours et d’avoir le moins de contacts possibles avec les autres.

Bien entendu, vous pouvez prendre rendez-vous pour d’autres plaintes médicales après une consultation téléphonique de 7h-20h.

PAYS DE POSTE MÉDICAL CENTRAL

Lieu : domain ‘t Park, loods E

https://www.landen.be/uPADAGEentrale-medische-raadpleging

 • Vous avez de la fièvre et des problèmes respiratoires tels que la toux et l’essoufflement ?
 • Ensuite, appelez votre médecin et dites-lui vos symptômes et tous les contacts que vous avez eus.
 • Ne vous rendez pas dans la salle d’attente ou aux urgences.
 • Votre médecin vous posera un certain nombre de questions par téléphone et décidera ensuite des prochaines étapes à suivre.
 • Il vous conseillera peut-être de vous rendre à la consultation centrale du parc du domaine, où un hangar a été aménagé pour le triage et la consultation.
 • Veuillez vous munir de votre carte d’identité et d’une note autocollante de la caisse d’assurance maladie. Le régime du tiers payant est appliqué sur le site.
 • Vous ne pouvez pas y subir un Coronatest.
 • Vous serez reçu par l’un des médecins généralistes du pays qui décidera de la suite des opérations.
 • Votre propre médecin généraliste sera bien entendu informé de cette consultation.

Consultations

 • Lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement à l’eau et au savon.
 • Toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier ou à l’intérieur de votre coude.
 • Utilisez à chaque fois un nouveau mouchoir en papier et jetez-le dans une poubelle verrouillable.
 • Restez à la maison lorsque vous êtes malade.
 • Touchez votre visage le moins possible avec vos mains.
 • Évitez de donner la main.
 • Évitez tout contact étroit avec des personnes malades.

 Prenez soin de vous et des autres aussi.

Si vous avez des questions ou si vous vous sentez malade, contactez votre médecin traitant par téléphone. Le médecin de garde est joignable au numéro général 1733. Si vous vous sentez malade, il vous est demandé de ne pas prendre votre place dans la salle d’attente du médecin.

Communicatie COVID-19

ONLINE AFSPRAKEN MOMENTEEL NIET MEER MOGELIJK

Ook als huisarts worden we sterk geconfronteerd met het Corona COVID_19 virus. Daarom neem ik als uw dokter de volgende maatregelen:

Indien u last heeft van 

 • loopneus
 • keelpijn
 • hoesten
 • griepgevoel
 • koorts
 • niezen 

of een van de bovenstaande symptomen, dan vraag ik u om te bellen naar de praktijk zodat ik u telefonisch kan verder helpen. 016 78 90 00 blijft hiervoor het aangewezen nummer.

Wij raden u aan om 7 dagen BINNEN te blijven en zo weinig contact met anderen te hebben. Natuurlijk kan u voor andere medische klachten na telefonische raadpleging een afspraak maken van 7u- 20u.

CENTRALE MEDISCHE POST LANDEN

locatie: domein ‘t Park, loods E

https://www.landen.be/uPADAGEentrale-medische-raadpleging

 • Heb je koorts en luchtwegenklachten zoals hoesten en kortademigheid?
 • Bel dan je huisarts en vertel hem jouw symptomen en alle contacten die je hebt gehad.
 • Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.
 • Je huisarts zal je telefonisch een aantal vragen stellen en zal dan oordelen wat de volgende stappen moeten zijn.
 • Misschien zal hij je aanraden naar de centrale raadpleging in domein ’t Park te gaan, waar een loods is ingericht voor triage en consultatie.
 • Gelieve dan je identiteitskaart en een plakbriefje van het ziekenfonds mee te nemen. Op de site wordt de derdebetalersregeling toegepast.
 • Je kan daar geen Coronatest ondergaan.
 • Je zal gezien worden door één van de Landense huisartsen die beslist wat er verder moet gebeuren.
 • Je eigen huisarts wordt uiteraard op de hoogte gebracht van deze raadpleging.

Raadgevingen

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Vermijd handen geven.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.

 Draag zorg voor jezelf en zo ook voor anderen

Wie vragen heeft of zich ziek voelt, neemt telefonisch contact op met de huisarts. De dokter van wacht kan je bereiken via het algemene nummer 1733. Wie zich ziek voelt, wordt dringend verzocht niet in de wachtzaal van de huisarts plaats te nemen